Turistická oblast VRCHA a okolí

Aktuálně

Exkurze v závodě Škoda-Auto v Kvasinách

Na společném jednání svazků obcí Vrchy Trnov a Dolní Bělá Lično bylo schváleno objednání exkurze v závodě Škoda-Auto Kvasiny. Termín jsme domluvili na 1.6.2018 a vzhledem k počtu přihlášených zájemců jsme byli rozděleni do 2 skupin. U brány závodu nás čekal průvodce a během dvouhodinové prohlídky jsme se podívali do svařovny a montáže. Do lakovny se exkurze nevodí, protože to je zóna speciální čistoty a nesmí se tam zanést nějaký prach. Byli jsme též seznámeni s historií závodu, kde se auta vyrábí již od roku 1934.

ilustrační obrázek

Závěrečná jednání svazků

Závěrečná jednání svazků obcí Vrchy a Dolní Bělá proběhlo dne 5. prosince 2017 v hostinci „U Zárybnických“ v Trnově. Mimo jiné vystoupil i Ing. Tomáš Karásek ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a všechny přítomné seznámil s novou informační službou.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Den svazků obcí

Dne 2. listopadu 2017 se uskutečnil „DEN SVAZKŮ OBCÍ – DOLNÍ BĚLÁ A VRCHY“ v Obecním hostinci v Bolehošti. Hlavním bodem programu byla přednáška JUDr. Jana Šťastného – seznámení s legislativou, a to se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Výlet do Jablonného nad Orlicí

ilustrační obrázek

Dne 12. 5. 2017 DSO Vrchy společně se Svazkem obcí Dolní Bělá uskutečnily výlet na území DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Výlet byl zahájen posezením v Bystřeci s představiteli DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko – Petr Helekal, předseda svazku a Mgr. Lenka Bártlová, manažer svazku – a starostou obce Bystřec – Jan Votrubec. Byli jsme seznámeni s činností, vznikem a rozvojem DSO. Neplánovaně naše společné setkání na chvíli navštívil i senátor Ing. Petr Šilar, který nabídl starostům v případě potřeby i svou pomoc. Po společném obědě naše cesta pokračovala do Jablonného nad Orlicí, kde jsme se setkali s panem starostou Miroslavem Wágnerem, který nás provedl centrem města a seznámil s historií. V Jablonném nad Orlicí jsme dále navštívili společnost ISOLIT-BRAVO s.r.o., která má patent na výrobu Motúčka – elektrické kolečko. Výlet byl zakončen prohlídkou Muzea řemesel v Letohradě.
Za organizaci výletu děkujem obci Bolehošť.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Výlet do Poličky (2015)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Výlet do Bartošovic a Rokytnice v Orlických horách (2013)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Výlet na Valdštejn (2012)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Výlet do Broumova a Nové Paky (2011)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Dotace

ilustrační obrázek

Realizace projektu v roce 2015 „Tvorba Strategického rozvojového dokumentu pro území Dobrovolného svazku obcí Vrchy pro období 2016 - 2021“ je částečně financovaná z dotačního programu Královéhradeckého kraje „15RRD02 Podpora svazků obcí“Cestou necestou přes „Hanácké Athény“ až
k Baťově kanálu

V září roku 2010 se uskutečnil dvoudenní tematický zájezd, tentokrát pod názvem Cestou necestou přes „Hanácké Athény až k Baťově kanálu. Účelem cesty bylo vedle poznání historických, přírodních, kulturních, ale i technických zajímavostí a atraktivit Kroměřížska, také možnost načerpání poznatků a informací z oblasti čerpání finančních prostředků z EU. Zájezd byl zahájen přátelskou návštěvou obce Dolní Čermná. ilustrační obrázek V rámci besedy, kde se zástupci obcí setkali se starostou obce, byl zmíněn Operační program Životní prostředí a Regionální operační program, došlo také k předání vzájemných zkušeností a sdílení zajímavých námětů z oblasti obecních činností. Finanční prostředky z těchto operačních programů byly využity k realizaci projektových záměrů v obci Dolní Čermná. ilustrační obrázekNásledovala prohlídka historických krás města Kroměříže a exkurze v Arcibiskupských sklepích. Druhý den zájezdu navštívili účastníci vodní dílo Baťův kanál a jeho krásy obdivovali přímo z paluby lodi. Součástí programu byla také exkurze hřebčína v Napajedlech. Přípravou a organizačním zajištěním zájezdu byla pověřena odborná společnost.
ilustrační obrázek
Sportovně kulturní areál zdraví v Dolní Čermné. Financováno z Regionálního operačního programu.

ilustrační obrázek

Plavba po Baťově kanálu ze Spytihněvy
do Napajedel
ilustrační obrázek

Akce byla podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje RRD022010 Profesionalizace svazků obcí

Strategický rozvojový dokument pro období
2010 – 2015

V rámci naplnění jednoho z cílů žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2010 byl zpracován Strategický rozvojový dokument pro území Dobrovolného svazku obcí Vrchy a pro území Svazku obcí Dolní Bělá pro období 2010 – 2015. Tento dokument byl zpracován především za účelem určení priorit, cílů a dalších směrů rozvoje území svazku a zároveň je projevem společného zájmu a prohloubení spolupráce jednotlivých členských obcí. Strategický rozvojový dokument bude sloužit jako nástroj pro efektivní řízení a koordinaci aktivit svazku a jeho členských obcí jako takových v  dlouhodobějším časovém horizontu. Poskytuje nejen přehled základních směrů a tendenci zaměřených na vyvážený rozvoj, zkvalitnění a zlepšení služeb pro obyvatele jednotlivých obcí a celkové zatraktivnění regionu, ale dává také možnost blíže se seznámit s  charakterem jednotlivých členských obcí svazku.

ilustrační obrázek

Podpořeno z dotačního programu Královéhradeckého kraje RRD022010 Profesionalizace svazků obcí.

Po stopách Vršáčka a Bělinky – skládačka

V rámci propagace Dobrovolného svazku obcí Vrchy a Svazku obcí Dolní Bělá byl v prosinci roku 2010 vydán propagační materiál typu skládačka, jehož hlavním cílem je zvýšení povědomí o turisticky atraktivní oblasti Vrcha a okolí. Obsahuje základní informace o jednotlivých obcích obou svazků a zobrazuje cykloturistickou mapu. Uvedené cyklotrasy byly naznačeny v rámci již ukončeného projektu „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí – ll. etapa: Cyklotrasy.“ Tento propagační materiál byl financován z rozpočtu jednotlivých obcí svazků a je jednou z dalších možností zviditelnění a propagace této malebné oblasti.
Skládačku lze stáhnout zde >>>.

ilustrační obrázek

Financování z rozpočtu jednotlivých obcí svazků

„Za poznáním Jesenicka – využívání alternativních zdrojů energie“

V říjnu roku 2009 se uskutečnil tematický zájezd starostů a dalších zástupců obcí SO Dolní Bělá a Dobrovolného svazku obcí Vrchy s názvem „Za poznáním Jesenicka – využívání alternativních zdrojů energie“. ilustrační obrázek Účelem této dvoudenní společné cesty bylo především načerpání nových zajímavých poznatků a informací z oblasti využívání přírodních zdrojů energie. Dalším cílem tematického zájezdu bylo bezpochyby získání nových námětů a zkušeností s řízením rozvojových projektů, podpora partnerských aktivit obcí a samozřejmě také poznání přírodních, historických ilustrační obrázeka kulturních zajímavostí turisticky atraktivní a malebné oblasti Jesenicka. Jedním z mnoha zajímavých okamžiků tohoto tematického zájezdu byla prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.


Akce byla podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje PRK-RRDO22009 Profesionalizace svazků obcí.

„Den svazků obcí – Dolní Bělá, Vrchy“

19. listopadu 2009 se uskutečnil již druhý ročník společného setkání zástupců partnerských svazků v areálu Sportovního klubu Semechnice. Klíčovým cílem bylo především sdílení zkušeností s realizací a řízením investičních a neinvestičních projektů, načerpání nové inspirace a bezesporu také podpora svazkové činnosti a spolupráce. Hlavním programem setkání byla prezentace zástupců společnosti DABONA s.r.o., slečny Lenky Dvořákové a Ing. Michala Kloudy. Tematická oblast prezentace se zabývala otázkou veřejných zakázek, Programu obnovy venkova 2010, kde byly vymezeny dotační tituly, podmínky a zásady programu a další důležité informace. Následujícím tématem bylo seznámení s Operačním programem Životního prostředí a podmínkami poskytování služeb RPIM (Regionální poradenské a informační místo) v sídle společnosti DABONA s.r.o. Na závěr vystoupili samotní zástupci obcí svazků, kteří se podělili o své zkušenosti s ostatními a úplnou tečkou bylo ohlédnutí za minulými ročníky společných akcí.

Akce byla podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje PRK-RRDO22009 Profesionalizace svazků obcí.

„Přes Nasavrky do Kašperských hor“

ilustrační obrázek

V roce 2008 uspořádaly DSO Vrchy a SO Dolní Bělá odborně tématický zájezd pod názvem „Přes Nasavrky do Kašperských hor“. Hlavním cílem dvoudenního putování bylo sdílení stávajících a získání nových zkušeností s realizací společných projektů, jež byly dotačně podpořeny prostřednictvím státních či evropských finančních prostředků. Za vřelé přijetí i získání cenných informací děkujeme tímto paní Ing. Aleně Balounové, starostce města Kašperské hory a panu Mgr. Milanu Chvojkovi, starostovi města Nasavrky.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Akce byla podpořena z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, dotační titul 5 Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.


Den svazku obcí Dolní Bělá

V prosinci roku 2008 se zástupci partnerských svazků obcí (DSO Vrchy a SO Dolní Bělá) sešli na společném jednání v Ličně. Hlavním cílem setkání bylo zhodnocení společné činnosti svazků i jejich jednotlivých obcí v uplynulém roce. Zároveň byly též diskutovány další rozvojové aktivity a činnosti plánované na nadcházející období s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a podporu spolkové činnosti.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Akce byla podpořena z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, dotační titul 5 Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.


Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí – II. etapa: Cyklotrasy

Na marketingovou kampaň „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí“, jejímž hlavním cílem bylo zviditelnění a zvýšení povědomí o turisticky atraktivní oblasti Vrcha a okolí, volně navázaly v průběhu roku 2008 nové aktivity a činnosti partnerských svazků obcí. Připraven a zrealizován byl další společný projekt, který se tentokráte zaměřil přímo na zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu, zejména s ohledem na stále oblíbenější cykloturistiku. Hlavní záštitu nad další etapou vzájemné spolupráce převzal Dobrovolný svazek obcí Vrchy, zastoupený panem Františkem Koubou, předsedou svazku.

ilustrační obrázek


Hlavním výstupem projektu je osm nově naznačených cyklotras propojujících jednotlivé obce oblasti Vrcha a okolí. Cyklotrasy, jež mají souhrnnou délka cca 80 km, umožňují zároveň ve většině případů plynulé napojení na již vyznačenou síť cyklotras okolních oblastí. Jedná se převážně o trasy se střední náročnosti určené pro silniční a trekingová kola. Pouze jedna trasa byla klasifikována jako vysoce náročná (technicky i z pohlednu fyzické náročnosti), určena je pouze pro MTB. ilustrační obrázek

Činnostmi manažera projektu (příprav a zpracování žádosti o dotaci, komplexní poradenská činnost, organizace výběrového řízení na dodavatele atp.) byla pověřena společnost DABONA s.r.o., se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Projektovou dokumentaci zpracoval p. Vlastimil Škvára, Bítovany 136, 538 51 Chrast. Generálním dodavatelem značení se stal Odbor KČT Horal, se sídlem Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí.

V příštích letech je plánováno doplnění jednotlivých cyklotras kvalitní doprovodnou infrastrukturou v podobě altánů a odpočívadel.


Projekt „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí – II. etapa: Cyklotrasy“ byl podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje RRD 200804 _A Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje.